Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Wees duidelijk over agressie

Impressie VPT-bijeenkomst Gouda n.a.v. “Week van de Veilige Publieke Taak”

De week van 11 – 15 april is door het Openbaar Ministerie uitgeroepen tot de “Week van de Veilige Publieke Taak”. Tijdens deze week vraagt het OM samen met haar ketenpartners aandacht voor het thema van de Veilige Publieke Taak.  Landelijk worden diverse activiteiten georganiseerd zoals thema-zittingen, VPT-bijeenkomsten en extra media-aandacht in kranten en op TV.

Foto van de bijeenkomst

Zo organiseerde het Parket Den Haag in nauwe samenwerking met de politie-eenheid Den Haag en de gemeenten Den Haag en de Veiligheidsregio Hollands Midden op woensdagochtend 13 april de VPT-bijeenkomst “van aangifte tot rechterlijke uitspraak”. Deze bijeenkomst werd door de gemeente Gouda “gehost” op een hele bijzondere locatie: de Raadszaal van het Huis van de Stad.  Naast medewerkers van het OM, de politie en de gemeenten Den Haag en Gouda waren er ook medewerkers van de HTM, NS, het Groene Hart ziekenhuis, het ministerie van BZK, de gemeenten Delft, Lisse, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Leiden, de gemeentelijke ombudsman Den Haag, UWV en van enkele woningbouwcorporaties. Al met al waren er ca. 50 medewerkers aanwezig met een diverse achtergrond, variërend van uitvoering tot beleidsmakers.

Vergaderzaal vol mensen

Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda gaf de aftrap en hield een boeiende inleiding over zijn visie op de aanpak van agressie en geweld in het publieke domein. Hierbij benadrukte hij de belangrijke rol van het bestuur om dit moeilijke onderwerp te agenderen en geagendeerd te houden. Er werd een negende maatregel toegevoegd aan de 8 bestaande VPT maatregelen, te weten: Gastvrijheid. Ofwel: veel (frustratie-)agressie is te vermijden als de burger voelt dat hij welkom is, zich gehoord weet en in ieder geval een duidelijk antwoord krijgt (“nee” is ook een antwoord). Het inzetten van de gang naar de rechter definieerde hij als het gebruik maken van een “nooduitgang”.  Belangrijk om te hebben en te weten dat deze gebruikt kan worden. Maar alleen dan als het echt niet anders kan.

VPT-verantwoordelijke van de politie Peter Demenint gaf een uitgebreide toelichting op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van de politie i.r.t. VPT. De politie-eenheid Den Haag beslaat een enorm gebied en het is een uitdaging om alle politiemensen goed geïnformeerd te houden v.w.b. VPT. Alle basisteams van de politie beschikken over een taak-accenthouder om de afspraken rondom VPT te monitoren, het proces te bewaken, informatie te verstrekken en op te treden als contactpersoon t.b.v. alle externe partners. Peter wees nog eens nadrukkelijk op de processen rondom het doen van aangifte zoals het belang van het kiezen van domicilie (gebruik van het adres van werkgever in de aangifte in plaats van het eigen woonadres).

1 van de workshops van de dag

Officier van Justitie, Roland Knobbout gaf als kersverse VPT-verantwoordelijke binnen het OM Den Haag een interessante kijk in de keuken van het Openbaar Ministerie. Hij wees erop dat iedere organisatie de verantwoordelijk heeft om een goede RI&E – juist ook op dit thema – te houden, waarbij belangrijke rollen zijn weggelegd voor MT’s, de medezeggenschap, vakbonden, maar ook de medewerkers zelf. En als het dan toch uit de hand loopt is het van belang om een goede  aangifte op te laten nemen waarbij het heel belangrijk is om (ondersteunend) bewijs te vergaren. Je kan niet volledig genoeg zijn! (vb. van spuugkit bij het GVB in Amsterdam). Hij heeft uitgelegd wanneer de politie een zaak kan “afdoen”, wanneer het OM dit kan doen en wanneer een zaak voorkomt bij de politierechter. Hierbij deed hij ook een beroep om als “benadeelde partij” gebruik te maken van je rechten en juridische mogelijkheden. Zoals aanwezig zijn tijdens een rechtszaak, het verhalen van schade en – zeker bij zwaardere zaken – van te voren te kennis te nemen van de inhoud van de zaak door een gesprek aan te vragen met de behandelende Officier van Justitie.

Discussie aan een van de tafels

Na deze plenaire besprekingen werd een pauze ingelast waarbij alle aanwezigen onder het genot van een kopje koffie en een Goudse wafel nader met elkaar kennis konden maken om van gedachten te wisselen over de opgedane informatie. Na de pauze konden de genodigden deelnemen aan twee van de drie aangeboden workshops.

De thema’s van de drie workshops waren:

  • De rol van het Openbaar Ministerie; Bo de Vogel (schade-expert en contactfunctionaris VPT), vertelde over haar rol als specialiste:  wat kan wel, wat kan niet. Hoe krijg je een zaak goed rond? Waarom duurt het soms lang voordat een zaak op de rol komt? Met welke dilemma’s kan het OM te maken krijgen? Inhoudelijk werden enkele casussen behandeld.
  • De rol van de Politie; Peter Demenint en Suzanne de Quillettes (manager geweldsloket politie) hebben uitgelegd hoe zij te werk gaan, met welke incidenten de politie te maken krijgt. Ook voor de politie is soms lastig om aangiftes  goed “rond” te krijgen en deze op tijd en volledig voor de rechter te krijgen. Het geweldsloket speelt een hele belangrijke rol om de ruim 700 geweldsincidenten per jaar (eenheid Den Haag) af te wikkelen.
  • De belangrijke rol van opvang en nazorg van getroffen medewerkers. Anita de Boer (Bedrijfsmaatschappelijk Werk gemeente Den Haag) en Siddiq van Goens (agressie-coördinator gemeente Den Haag) gingen in op het belang van aandacht voor medewerkers als zij te maken hebben gehad met agressie op het werk. Medewerkers die niet worden gehoord na een incident kunnen meer last hebben van “het zich in de steek gelaten voelen door werkgever” dan het incident zelf. Anita heeft met de deelnemers enkele stellingen besproken en dit leidde tot een mooie discussie.
Wees duidelijk over agressie

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte plenaire terugkoppeling van de oogst van de workshops. In het bijzonder werd gewezen op de communicatie-campagne die in oktober 2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd gelanceerd: “Maak werk van agressie”. Ook werd gewezen op een hele belangrijke website waar alle vergaarde kennis van de afgelopen jaren over VPT is verzameld: www.agressievrijwerk.nl  Voor mee informatie over de communicatiecampagne of de website kan contact worden opgenomen met Nazima Ramdin van het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK (nazima.ramdin@minbzk.nl).

Hierna konden de deelnemers verder met elkaar praten tijdens een voortreffelijke lunch die werd aangeboden door de VPT-projectleider Ronald Hessels namens de Veiligheidsregio Hollands Midden. Al met al een geslaagde ochtend en er is afgesproken om volgende jaar – tijdens de Week van de VPT – weer een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Tenslotte volgen hieronder de namen en telefoonnummers van de contactpersonen van het Openbaar Ministerie en de politie van het parket / de eenheid Den Haag:

OM: Mw. B.M. de Vogel
Arrondissementsparket Den Haag
Slachtofferloket  
Tel. nr.:  088-6998083
Mobiel: 0646234282
E-mail:  b.de.vogel@om.nl
Woensdagen NIET aanwezig

Politie: JP (Peter) Demenint
Politie | Den Haag |
Stafbureau
ureau Politie Professie
Onderwerp Veilige Publieke Taak 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
Tel 0655871344
peter.demenint@politie.nl

VPT projectleider Veiligheidsregio Hollands Midden:
Ronald Hessels
Projectmanager VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
0182 589058, 06 48135688

VPT projectleider Den Haag:
Siddiq van Goens
T: 06-50206328
Gemeentelijke Coördinator Agressie & Geweld
Expertisecentrum Agressie & Geweld
Veilige Publieke Taak (VPT)
IDC/Arbo Centrum
Postbus 12640
2500 DN Den Haag