Schade voor het slachtoffer

Als slachtoffer kunt u materiële en immateriële schade verhalen.

Materiële schade

Bij verhaalbare materiële schade aan de kant van de werknemer kunt u denken aan:

  • Schade aan eigen kleding, bril en sieraden;
  • Medische kosten (inclusief eigen risico) die niet op een andere manier worden vergoed;
  • Reiskosten zoals de rit naar politie, arts of psycholoog;
  • Schade door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • Kosten voor huishoudelijke hulp en gezinszorg;
  • Overige kosten met een directe relatie tot de schadeveroorzakende gebeurtenis;
  • Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en proceskosten.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn, smart of gederfde levensvreugde. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om dat leed te compenseren, noemen we smartengeld. Immateriële schade komt voor vergoeding in aanmerking wanneer de werknemer lichamelijk letsel opliep, in zijn eer of goede naam is aangetast of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.

Hoogte van het smartengeld

Als slachtoffer mag je zelf bepalen wat je aan smartengeld vordert. Dit bedrag moet wel onderbouwd worden door goed te beschrijven wat de gevolgen van het incident zijn. Houdt er rekening mee dat de smartengeldbedragen in Nederland niet bijzonder hoog zijn. De rechter kijkt naar de omstandigheden van het geval en stelt vast welke vergoeding redelijk is. De rechter neemt bij het bepalen van de hoogte een aantal factoren in aanmerking. De belangrijkste zijn:

  • aard, ernst en duur van het lichamelijke letsel;
  • aard, ernst en duur van de psychische gevolgen;
  • duur van arbeidsongeschiktheid, invloed op studie, relatie, vrijetijdsbesteding.

Smartengeldgids

De ANWB verzamelt al ruim vijftig jaar rechterlijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen. In het Smartengeldboek zijn uitspraken gerubriceerd naar soort letsel. Letselschaderegelaars, advocaten, verzekeringsmaatschappijen en rechters raadplegen deze verzameling om een indicatie te krijgen van het te vorderen of toe te wijzen bedrag aan smartengeld. Het is daarom raadzaam om, ter onderbouwing van de vordering van immateriële schade, een voorbeeld uit de smartengeldgids mee te sturen van een vergelijkbaar geval.