Voegen in het schadeproces

Als de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd, kan degene die schade lijdt door het strafbare feit zich ‘voegen als benadeelde partij in het strafproces’. Dit houdt in dat binnen het strafproces schade wordt gevorderd van de verdachte. Voegen is een goede, eenvoudige en gratis manier om schade te vorderen en een beslissing van een rechter te verkrijgen.

Wie mag zich voegen?

Voegen in het strafproces is mogelijk voor degene die rechtstreeks schade heeft geleden door het strafbare feit. Wordt de verdachte bijvoorbeeld vervolgd voor vernieling van eigendommen van de organisatie, dan kan de organisatie zich voegen als benadeelde partij. Wordt een verdachte strafrechtelijk vervolgd voor mishandeling, dan mag alleen de mishandelde persoon zich voegen. De werkgever die loonschade lijdt door dezelfde mishandeling, mag zich niet voegen omdat de werkgever niet wordt beschouwd als rechtstreeks benadeelde van de mishandeling. Loonschade en re-integratiekosten kunnen in dat geval alleen civielrechtelijk worden verhaald.

De inning van een toegewezen bedrag

Als de rechter de vordering toewijst, legt hij meestal een schadevergoedingsmaatregel aan de dader op. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau de schadevergoeding bij de dader int. Sinds 1 januari 2011 komen slachtoffers van een geweldsmisdrijf in aanmerking voor de voorschotregeling. Als de rechter de schadevergoedingsmaatregel oplegt en de dader heeft binnen acht maanden nadat het vonnis of arrest onherroepelijk is geworden het schadebedrag niet (of niet volledig) betaald, dan keert de staat het (resterende) bedrag uit aan het slachtoffer. De voorschotregeling geldt alleen voor natuurlijke personen en vooralsnog alleen bij geweldsdelicten.

Hulp bij het voegen

Voor het invullen van het voegingsformulier, waaronder het vaststellen en onderbouwen van het smartengeld, kan het slachtoffer hulp inschakelen van Slachtofferhulp Nederland of een letselschadebureau of -advocaat. Bekijk ook het video-interview dat het expertisecentrum Veilige Publieke Taak hield met jurist Moniek Toonen, waarin zij uitlegt hoe je een voegingsformulier invult.