Over ons

Programma Veilige Publieke Taak

Veilige Publieke Taak is het beleidsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan. Denk aan ambulancepersoneel, politieagenten, buschauffeurs, leraren, medewerkers van de sociale dienst of inspecteurs. Met Veilige Publieke Taak pakt de overheid dit geweld aan, onder andere door daders harder te straffen en de schade te verhalen op de daders. Het programma ondersteunt daarnaast werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun sociaal veiligheidsbeleid.

Acht maatregelen

Een van de beleidsthema’s binnen Veilige Publieke Taak is het uniformeren van de aanpak van agressie binnen het publieke domein. Hiertoe heeft het programma Veilige Publieke Taak acht maatregelen ontwikkeld die in de Arbocatalogus Agressie en Geweld zijn opgenomen.

Eenduidige Landelijke Afspraken

Sneller en harder straffen van plegers van agressie of geweld tegen medewerkers met een publieke taak is een van de speerpunten van Veilige Publieke Taak. Hiertoe zijn Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) ontwikkeld tussen politie en justitie over de afhandeling van een zogeheten VPT-incident en de aangifte daarvan.

VPT-regio’s

Via intensiveringsregio’s stimuleert het programma Veilige Publieke Taak (VPT) regionale samenwerking tussen werkgevers met een publieke taak bij de aanpak van agressie en geweld met politie en het Openbaar Ministerie. Er zijn inmiddels zestien VPT-regio’s gevormd.

Bedreigde bestuurders

Ook burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere politieke ambtsdragers komen steeds vaker in aanraking met agressie en geweld. Niet alleen op het werk, maar ook in de privésfeer. Het programma Veilige Publieke Taak zet zich in voor de ontwikkeling en implementatie van een aanpak agressie voor bedreigde bestuurders en volksvertegenwoordigers door decentrale overheden.

Rol van omstanders

Voorkomen is beter dan reageren en sanctioneren. Omstanders zoals beveiligers, collega’s en zelfs bezoekers kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van agressie en geweld. Het programma VPT doet onderzoek naar welke rol omstanders kunnen spelen en hoe organisaties daar effectief gebruik van kunnen maken.

Doelstelling en uitgangspunten

Het programma Veilige Publieke Taak zet in op de volgende hoofddoelstelling:

Het verminderen van het aantal voorvallen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak met 25% in de verschillende sectoren.

Onderliggende uitgangspunten zijn:

  • Agressie en geweld worden nooit getolereerd en mag nimmer lonen.
  • Aan het gedrag van derden worden grenzen gesteld en bij overschrijding volgt altijd een reactie. Er vindt registratie plaats en de schade wordt verhaald op de dader.
  • Agressie en geweld zijn nimmer ‘onderdeel van het werk’. Wel kan het zo zijn dat bepaalde beroepsgroepen – gelet op de aard van hun publieke taak – in situaties geraken waar agressie en geweld zich voordoet.
  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun werknemers en voor de onbelemmerde uitvoering van hun publieke taak.
  • Regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers met een publieke taak, politie en Openbaar Ministerie en verdere aansluiting bij het regionale of lokale veiligheidsbeleid is van groot belang.
  • Door lokale inbedding ontstaan kansen en mogelijkheden op een ander vlak dan het strafrechtelijk vlak, zoals civielrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen. Een stapeling van incidenten die op zich niet aangifterijp zijn, kan op den duur wel leiden tot aangiftewaardigheid. Waar de norm wordt overtreden zullen politie, het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur consequent optreden.
  • Meer aandacht voor het voorkomen van geweld en agressie. Aansluiten bij het veiligheidsbeleid van gemeenten en de (wettelijke) instrumentaria van de burgemeester benutten in de preventieve sfeer.
  • Een duurzame borging van het normaliseren van de aanpak binnen organisaties (inclusief de betrokkenheid van het management en de ondernemingsraden) en binnen de keten van werkgevers tot en met Openbaar Ministerie.