Over ons
VPT-regio's

VPT-regio’s

Vanaf 2010 stimuleert het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat werkgevers met een publieke taak bij de aanpak van agressie en geweld regionaal de samenwerking met elkaar zoeken en met de politie en het Openbaar Ministerie. Hiertoe zijn zogenoemde VPT-regio’s gevormd. Binnen een VPT-regio werken werkgevers met een publieke taak samen om agressie en geweld tegen hun medewerkers te beperken.

Doelstellingen VPT-regio’s

Doelstellingen van een VPT-regio zijn onder andere:

  • Het uitwisselen van ervaringen tussen werkgevers onderling bij de implementatie van de 8 VPT-maatregelen.
  • Zorgdragen voor het versterken van de dadergerichte aanpak door werkgevers, politie en het Openbaar Ministerie beter (als keten) te laten samenwerken.

Vorming VPT-regio’s

Een VPT-regio wordt gevormd door het sluiten van een convenant met bijvoorbeeld de voorzitter van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio (i.c. de burgemeester van de grootste gemeente) of de Commissaris van de Koning in een provincie. Deze bestuurder treedt dan op als boegbeeld of portefeuillehouder van de VPT-regio en probeert relevante partijen te binden aan het thema. Vervolgens worden werkgevers uit de sectoren zorg, onderwijs, openbaar vervoer, ambulances, brandweer en overheid uitgenodigd voor deelname aan de VPT-regio. Ook de politie en het Openbaar Ministerie schuiven hierbij aan. Het programma VPT verstrekt een subsidie zodat een projectleider kan worden aangesteld. Deze projectleider is de spin in het web die partijen verbindt en aanzet tot actie. De afspraken over de te behalen resultaten en de verantwoordelijkheden van de deelnemende partners worden vastgelegd in een prestatiecontract (of plan van aanpak).

In de praktijk richten veel VPT-regio’s zogenaamde bestuurlijke tafels op waar VPT als onderwerp wordt besproken met werkgevers, politie en Openbaar Ministerie. De bestuurlijk portefeuillehouder zit deze tafel dan voor. Door gebruik te maken van bestaande (overleg)structuren is de verwachting dat het onderwerp op de lange termijn geagendeerd blijft, ook na beëindiging van de subsidieperiode.

Evaluatie

Uit een evaluatie van de werkwijze van politie en Openbaar Ministerie rond de afhandeling van VPT-aangiftes (de zogenaamde Eenduidige Landelijke Afspraken) is naar voren gekomen dat VPT-regio’s bijdragen aan een goede samenwerking en aan een effectieve en efficiënte dadergerichte aanpak (meer meldingen van incidenten, meer aangiftes, slachtoffer voelt zich meer gehoord, et cetera).