Catalogus agressie

Agressie altijd bespreken! Hoe doe je dat?

Kies aan de hand van deze werkvormen welke het beste past binnen uw organisatie om met uw team het onderwerk agressie bespreekbaar te maken. Deze catalogus helpt u bij het kiezen van ervaringsgerichte werkvormen en van daaruit kunt u de juiste aanpak vinden.

Deze catalogus met werkvormen is tot stand gekomen op initiatief van een aantal professionele procesbegeleiders die allen ervaring hebben met het begeleiden van (verander)processen of ‘lastige gesprekken’ binnen organisaties.

Zij hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten Agressietraining 2.0 die door het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015 zijn georganiseerd.

Daarbij hebben zij geconstateerd dat het - in aanvulling op het aanbod van agressietrainingen - nodig is dat het ‘taboe’ agressie van derden binnen organisaties, teams en andere groepen (beter) bespreekbaar wordt gemaakt. Pas dan kan de aanpak van dit ongewenst gedrag binnen de organisatie ook de juiste aandacht en richting krijgen en de toerusting van professionals met een publieke taak op maat geschieden.

Om organisaties, teams of andere groepen te faciliteren hebben de procesbegeleiders in deze catalogus een aantal ‘ervaringsgerichte’ werkvormen verzameld, die zij kunnen toepassen om bij te dragen aan het bespreekbaar maken van het ‘lastige’ thema agressie van derden.
Omdat het ‘ervaringsgericht’ bespreken van een onderwerp als agressie binnen organisaties, teams of andere groepen vraagt om bijzondere condities (Taak – Tijd – Territorium – Rollen) is aan de USBO (Universiteit Utrecht) en UBR/EC O&P gevraagd deze condities in beeld te brengen en de betrokken procesbegeleiders deze condities aan te reiken.

Achterin deze catalogus is een overzicht opgenomen van de geformuleerde condities voor ervaringsgerichte themasessies rond het onderwerp agressie door derden. Uiteraard zijn de procesbegeleiders zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij zich tot deze condities verhouden.