AgressiePrevent

Logo Habilis

Wie zijn wij?

AgressiePrevent, een dochterbedrijf van Habilis, is een landelijk opererend advies-, opleidings- en trainingsbureau gevestigd in Eindhoven. In relatie tot sociale veiligheid ondersteunen wij bedrijven en instellingen bij vraagstukken op het gebied van publieks-, klanten-, cliënten- of patiëntenagressie gericht tegen medewerkers van organisaties. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met onderzoek, instrumentontwikkeling, advisering, opleiding en training. Wij hebben specifieke ervaring in de sectoren:

 • Overheid (medewerkers en politieke ambtsdragers)
 • Zorg (o.a. sociale wijkteams)
 • Onderwijs
 • Openbaar Vervoer
 • Taxibranche

Organisatiegegevens

Agressieprevent – Habilis
Le Havre 11
5627 ST Eindhoven
040 - 291 21 72 / 040 -257 03 15

Contactpersoon:
Monique van Limpt
Psycholoog NIP/sr. Arbeids- & Organisatiedeskundige
vanlimpt@agressieprevent.nl of vanlimpt@habilis.nl /06 – 54 98 86 46

Meer informatie:
www.habilis.nl

Werkvorm Dilemmasessie

In het werken met organisaties zien we dat de definitie van agressie en geweld en het hanteren van een zero-tolerancebeleid in zijn algemeenheid tot instemmende reacties leidt. ‘Logisch’, zeggen medewerkers dan, ‘dat wij geen agressie en geweld accepteren als organisatie’. Daarmee lijkt de norm helder, maar in de praktijk is dat niet het geval. Iedereen die met agressie en geweld te maken heeft, hanteert een eigen norm of grens.

In een dilemmasessie wordt dat ‘zero-tolerance’ beleid daarom concreet gemaakt met medewerkers. Zij gaan grenzen in gedrag herkennen op basis van de beoordeling van het feitelijke gedrag van de klant/cliënt/burger en niet meer (alleen) op basis van de eigen beleving. Dat is nodig voor eenduidig en consequent handelen.

Doelstelling van een dilemmasessie is daarmee het vergroten van bewustwording rondom vormen van gedrag die benoemd kunnen worden als agressie en geweld en het vertalen van beleidsregels naar een praktische, herkenbare en goed te hanteren handelingskader op teamniveau. Door uitwisseling van ervaringen, het bespreken van visie op dienstverlening en de consequenties voor het omgaan met normoverschrijdend gedrag, het benoemen en bespreken van dilemma’s in het stellen en houden van grenzen, wordt teamleren gestimuleerd. De dilemmasessie is daarmee een belangrijk instrument in het stimuleren van het bespreekbaar maken van lastige casuïstiek en het komen tot een gezamenlijke handelwijze.

Wat levert het op?

 • Vertaling van de gestelde organisatienorm naar een concreet handelingsperspectief dat aansluit bij de eigen werkzaamheden
 • Dialoog en teamleren
 • Inzicht in dilemma’s en lastige situaties (en een aanzet tot oplossing ervan)

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
1 dagdeel per bijeenkomst; € 675,-- excl. BTW

Werkvorm Arenadiscussie

Korte omschrijving

In een arenadiscussie worden verschillende betrokkenen bij het thema agressie en geweld met elkaar in contact gebracht. Bv. bestuurders of leidinggevenden met medewerkers. In een arenadiscussie worden de deelnemers verdeeld in een binnen- en een buitenring. In de eerste ronde wordt door de gespreksleider aan de binnenring een aantal vragen gesteld, bv. over hun ervaringen met agressie en geweld, de impact van incidenten, de verwachtingen van de organisatie, succesfactoren en verbeterpunten, dilemma’s. In de tweede ronde stelt de buitenring vragen aan de binnenring om hun verhaal nog beter te begrijpen en ontstaat een gesprek of dialoog.

Voor management en bestuurders geeft een dergelijk gesprek een gevoel van ‘terug naar de werkvloer’. Voor medewerkers groeit het gevoel van ‘gehoord worden’. Door heel concreet in te zoomen op praktijkervaringen ontstaat een voor alle betrokkenen indringende ervaring, die, vanuit gezamenlijk begrip en gedeelde verantwoordelijkheid, zorgt voor bereidheid tot het komen tot oplossingen en inzicht geeft in de mogelijke oplossingen. Als dat gewenst is kan van een arenadiscussie een audiovisuele opname worden gemaakt. Een samenvatting kan dan gebruikt worden in werkoverleg, in introductieprogramma’s e.d.

Bedoeling:

Wat levert het de deelnemers op?

 • Dialoog en gedeelde ervaring tussen verschillende actoren
 • Gedeeld inzicht in nut en noodzaak van aanpak
 • Verkleining van de ‘kloof’ tussen beleid en uitvoering en/of tussen management en medewerkers
 • Aanknopingspunten voor een ketenaanpak in de organisatie (of met andere actoren)

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
1 dagdeel per bijeenkomst; € 675,-- excl. BTW

Werkvorm Leernetwerk

Omschrijving

Dit leernetwerk is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar organisatie bezig is met het implementeren van een passende aanpak voor agressie en geweld en die vragen heeft over het op de agenda krijgen van het onderwerp in de organisatie, over het creëren van draagvlak, over de eigen positionering ten opzichte van het vraagstuk e.d. en/of over het beïnvloeden van meldgedrag.

Het leernetwerk wordt gevormd door deelnemers die samen een netwerk vormen en zal zich richten op de door hen geformuleerde vragen. Zowel inhoudelijke als procesvragen lenen zich goed voor een leernetwerk.

Er zijn op voorhand thema’s te noemen die veelvuldig vragen oproepen:

1. Creëren van draagvlak (aandacht, tijd, geld, menskracht) voor Agressie en Geweld bij de beslissers binnen een organisatie. Daarbij zijn bijvoorbeeld vragen aan de orde als:

 • Hoe krijg je binnen de organisatie onderwerpen op de agenda die niet direct behoren tot het primaire proces?
 • Hoe krijg je positie om de implementatie ook daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen?
 • Waar liggen kansen om in je organisatie een veranderingsproces in gang te zetten en te versterken?
 • Hoe kan lokaal een verandering haalbaar worden georganiseerd en goed worden gemanaged

2. Samenwerking tussen diverse afdelingen binnen de organisatie om resultaat te halen en te verankeren op de lange termijn.

 • Wie zijn betrokken mensen en welke posities hebben zij? In welk krachtenveld opereren zij en wat ‘kost’ het hen?
 • Wat zijn goede (proces)aanpakken om resultaten te behalen?
 • Hoe kunnen resultaten effectief worden geborgd, zodat continuering en verankering tot stand komt?

3. Interne en externe communicatie over de aanpak van Agressie en Geweld

 • Hoe zorg ik ervoor dat betrokkenen op een eenduidige manier worden geïnformeerd over de gang van zaken en op het juiste moment?
 • Hoe zorg ik voor de juiste toon, thema’s en vorm van de communicatie?
 • Hoe geef ik de samenwerking met de afdeling communicatie t.a.v. externen vorm en hoe hou ik zelf regie?

4. Verbeteren van de ketenaanpak van Agressie en Geweld door de samenwerking met politie en OM te versterken.

 • Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden worden onderscheiden?
 • Welke bedoelingen, belangen en bijdragen hebben betrokkenen en jij zelf?
 • Hoe kun je zorg dragen voor effectieve samenwerking gericht op concrete resultaten?

5. Inhoudelijke vragen om uit te werken met elkaar, bv

 • Positief beïnvloeden van meldgedrag
 • Privacy van gegevens
 • Risicoprofielen
 • Preventieve maatregelen

Wat levert het op?

 • Het doel van het leernetwerk is het versterken van kennis en vaardigheden bij het doorvoeren en borgen van het beleid Agressie en Geweld. Door het versterken van inhoudelijke kennis van het onderwerp en het uitwerken van de regisseursrol via het toepassen van procesmanagement wordt beleid beter geïmplementeerd. Dit gebeurt in het leernetwerk door met en van anderen te leren en te werken aan eigen vraagstukken.
 • In het leernetwerk kunnen deelnemers van dezelfde organisatie meedoen, of kunnen geïnteresseerden uit meerdere organisaties deelnemen

Kosten:

(naar schatting / ter oriëntatie) Programma op maat.
Gemiddelde investering voor deelnemers: 4-6 dagdelen, verdeeld over 6 maanden; € 675,-- per dagdeel (voorbereiding en uitvoering) excl. BTW